Търговско представителство на чуждестранно лице

Чуждестранно лице може да регистрира търговски представител в България, при условие, че има право да извършва търговска дейност съгласно законодателството на държавата, в която е установено. Търговското представителство на чуждестранната фирма не е юридическо лице и не може да извършва стопанска дейност от свое име. Сделките, които се сключват с негово посредничество, са от името на чуждестранното дружество.

Търговското представителство подлежи на вписване в Регистър БУЛСТАТ и в Единния търговски регистър на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

  За регистрацията на търговското представителство са необходими:
– заявление;

– официален документ, удостоверяващ регистрацията на чуждестранното дружество, издаден от съответния компетентен орган, съгласно националното му законодателство;

– официален документ за лицата, управляващи и представляващи чуждестранното лице;

– решение на управителния съвет на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в България;

– специално, нотариално заверено пълномощно за лицето упълномощено да регистрира и управлява търговското представителство и обема на предоставените му права;

– нотариално заверен образец от подписа на представителя в България (по право или по специални правомощия);

– информационна карта (по образец на БТПП);

– документ за внесена сума за регистрация;

Документът , който удостоверява регистрацията на чуждестранната фирма и кои лица я управляват  (обичайно актуално състояние/извлечение от съответния Търговски регистър на страна) следва да бъде заверен за автентичност от:

  • Министерство на външните работи на издаващата държава и Консулската служба на Република България в тази държава, или
  • от Консулската служба на издаващата държава в Република България, след което заверени от Управление “Консулско” при Министерството на външните работи на Република България (ако документите не са заверение в издаващата държава);

Пълномощното и образецът от подпис след заверка от нотариус в чуждата държава, също подлежат на удостоверяване за автентичност по гореописания ред.

След тази заверка документите трябва да бъдат преведени от оторизиран български преводач и легализирани от Управление “Консулско” при Министерството на външните работи на Република България. Ако документите са издадени от държава, която е страна по Хагската конвенция (вижте страните по Хагската конвенция тук) и върху тях е поставен в оригинална форма „апостил”, те не се нуждаят от последващи заверки, а е необходимо само да бъдат придружени с легализиран превод на български език.

Лицата, които са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в БТПП, могат да получат разрешение за продължително пребиваване в страната – за срок до една година. Разрешението за пребиваване може да бъде подновявано на същото основание след изтичането на законово определения срок.

GCE ще съдейства при регистрацията на Вашето търговското представителство в България.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s