Регистрация на ЮНЛЦ

Юридическите лица с нестопанска цел има за основна цел не реализация и разпределяне на печалба, а постигането на научни, културни, политически, спортни, религиозни или други цели. Те могат да осъществяват дейността си в частна или в обществена полза.

http://companyinbg.com/unlc.html