Как да направим бизнеса си успешен?

10 златни правила за успешен бизнес

chess-316657_6401. Цел

Вашия бизнес не е ориентиран към всичко, за да е полезен за всички хора. Вземете решение за вашата ниша стеснете фокуса си и изберете целевата си група, към която е ориентирана Вашата дейност.

2. Бъдете Различни
     Ако вашите конкуренти го правят, не го правете. Откроете Вашия бизнес от пренаселения пазар, където толкова много от рекламираните продукти изглеждат по същия начин, както и самите реклами. Бъдете иновативни, рискувайте и създайте нещо ново и оригинално, което не е правено до този момент.

3. Изградате екип
  Изграждането на успешен екип стои в основата на създаването на успешен бизнес. Целта не е просто да се наемат хора, които да изпълняват задълженията си, а да се сработят служителите, така че да се изгради успешен екип, който да работи за Вашия бизнес. 

4. Бъдете бързи
     Времето е най-ценната стока. Динамичността налага мигновени реакции, т.е. Вашия бизнес, Вашия екип и самите Вие трябва да реагирате бързо на променящите се обстоятелства, така че Вие и клиентите ви да сте доволни.

5. Кажете, Благодаря!
     Aма много го казвайте. Кажете на вашите клие
нти и служители, колко много ги оценявате. Още по-добре, направете го по старомодния начин: вземете писалка за хартия и ги напишете на бележка. Естествено, че изказването на благодарност и по други начини не е за отхвърляне. 🙂

6. Бъдете последователни
     Уверете се, че Вашият бизнес има последователен вид и усещане. Клиентът трябва да получи същото отношение от всички, в рамките на вашата организация. Винаги! 🙂

7. Усмихнете се
     Оставете причините поради, които хората купуват от Вас, като цена, качество на продукта или  гаранцията. Истината е, че те купуват от Вас, защото Ви харесват.

8. Фанатичен Оптимизъм
     Чашата трябва да е винаги наполовина пълна. С положително
отношение и оптимизъм винаги ще спечелите в края на работния ден и ще заразите всички около Вас, включително и клиентите.

9. Продавайте нежно
     Никога не е трудно да се продава. Решете проблемите на клиента. Удовлетворете го. Правете това, което е наистина  е  най-доброто за вашия клиент.

10. Напуснете Вашата Комфортна зона
     Никога не приемайте идеята, че това е начина, по който винаги ще правите нещата. Никога не приемайте, че една нова идея или технология никога не биха могли да работят за Вас.

Патент, Търговска марка

Патентът предоставя изключителни права на собственика. Патентът се  използва  главно за закрила на изобретението, принадлежащо на дадено физическо лице или фирма, от неправомерното му използване с цел  облагодетелстване от трети лица, които са различни от собственика. Патентът се  придобива се след  задълбочен анализ и изследвания от отговорните за това институции, в България това е Българското Патентно Ведомство. Патентът е форма на интелектуална собственост. Тя се състои от набор от изключителни права, предоставени от суверенна държава на изобретател или упълномощено от него лице за ограничен период от време в замяна на публичното оповестяване на дадено изобретение. Срокът на действие на патента в България е 20 години от датата на подаване на заявката за патент.

Всеки патент удостоверява:

  • наличието на патентоспособно изобретение,
  • приоритета
  • изобретателя и
  • изключителното право на притежателя на патента върху изобретението.

Изключителното право върху изобретението включва:

  • правото на използване на изобретението,
  • забраната трети лица да го използват без съгласие на притежателя на патента и
  • правото на разпореждане с патента.

Търговската марка е символ, който се използва от физическо лице, бизнес-организация или друго юридическо лице с търговска цел. Търговската марка предоставя изключителни права на собственика. С търговска марка се закрилят търговските знаци собственост на физическите и юридически лица.

Този знак може да бъде име, дума, фраза, лого, символ, изображние или комбинация от тези елементи.

Търговската марка може да бъде обозначена със следните символи:

  • (за нерегистрирана търговска марка)
  • (за нерегистрирана търговска марка, свързана с услугите)
  • ® (за регистрирана търговска марка)

Търговската марка не се патентова, а се регистрира в отговорната институция, която издава свидетелство за регистрация на марка.