Защо логото е толкова важно ?

colored-pencils-168391_640

През избора на цвят, шрифт и форма, всеки един детайл при изграждането на лого е изключително важен. Поради тази причина създаването на лого изисква много креативност, защото логото казва много за Вашата фирма.  Изграждането му започва с проучване на конкурентите, познаваме на философията на цветовете и формите. В други статии в блога ни можете да намерите повече информация за това.

В тази статия ще споделим с Вас няколко любопитни факти за логата на големите компании. Например логото на Twitter струва 15$, а това на Nike 30$. Докато едни от скъпите лога е новото на Pepsi Co –1 000 000$ и това на BBC – 1 800 000$.

Рекордно скъпи лога:

  • ANZ (Australia and New Zealand Banking Group) $15,000,000

  • ANZ-Bank-logoBP $211,000,000

  • BP2Symantec $1,280,000,000

  • Symantec-logoВ същото време има компании, които не плащат почти нищо за изграждане на лого. Една такава компания е Microsoft, която за редизайн на логото си през 2012 не плаща нищо , поради простата причина, че промяната на логото е извършена от екипа на Microsoft. Друга така компания е Google Beta, чието оригинално лого е създанено от основателя й Сергей Брин. По същия начин е създадено логото на Coca – Cola от нейния основател Франк Робинсън.

От написаното можем да заключим, че не е важно колко струва изработката на логото, за да бъде успешна Вашата фирма. Важното е идеята, която влагате в него, а и също посланието, което отправяте към потребителите да бъде запомнящо.

Видове дружества

Видове дружества

В България предприемаческа дейност може да се развива чрез няколко вида дружества. При персоналните дружества, каквито са събирателното и командитното, съдружниците отговарят солидарно и неограничено, няма изисквания по отношение на капитала, няма органи на управление. Капиталовите дружества (дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество и командитно дружество с акции) се характеризират със задължителни минимален капитал и органи на управление, както и ограничена отговорност на съдружниците или акционерите.

Събирателно дружество (СД) – може да се образува от две или повече физически или юридически лица, които са неограничено и солидарно отговорни за задълженията на дружеството. Основният капитал се формира от дяловите вноски на съдружниците, които могат да бъдат парични и непарични. Капиталът се увеличава чрез привличане на нови съдружници, капитализиране на част от печалбата, натрупване на резерви и трансформирането им в основен капитал. До намаляване на капитала се стига при напускане на съдружник или покриване на загуби на дружеството.

Командитно дружество (КД) – образува се с договор между две или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. Управлението и представителството на дружеството се извършват от неограничено отговорните съдружници. Основният капитал се формира от дяловите вноски на неограничено и ограничено отговорните съдружници.

Дружество с ограничена отговорност (ООД) – може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Всеки съдружник има право на част от печалбата, съразмерна на дяловете му в капитала на дружеството.

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) – дружеството е еднолично, когато се образува от едно физическо или юридическо лице, това лице е едноличен собственик на капитала.

Минималният капитал за учредяване на ООД/ЕООД е 2 лв. и се състои от дружествени дялове. Органите на управление са общо събрание на съдружниците и управител/и, за който не е задължително да е съдружник.

Акционерно дружество (АД) – това е дружество, чийто капитал е разделен на акции. То може да бъде учредено от едно или повече физически или юридически лица. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Минималният изискуем капитал е 50 000 лв.

Еднолично акционерно дружество (ЕАД) – образува се от едно лице (физическо или юридическо лице), което е едноличен собственик на капитала.

Органите на управление са общо събрание на акционерите и съвет на директорите (едностепенна система) или надзорен съвет и управителен съвет (двустепенна система). При ЕАД едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

Акциите могат да бъдат поименни и на приносител. Могат да се издават и привилегировани акции. Поименните акции са налични и безналични. Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им, а прехвърлянето на поименните се извършва с джиро. Безналичните акции се прехвърлят като се вписват в регистъра на Централния депозитар.

Командитно дружество с акции (КДА) – образува се с договор между ограничено и неограничено отговорни съдружници, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от 3. Органи за управление са общо събрание на акционерите и съвет на директорите. Право на глас в общото събрание имат само ограничено отговорните съдружници, а съветът на директорите се състои от неограничено отговорните съдружници. Минималният изискуем капитал е 50 000 лв.

 

Ние от Global Consult Europe вярваме, че Вашето мнение е от значение. За тази цел ние създадохме блог, в който ще бъде споделяна ценна информация и ще бъдат обменяни мнения, както и предложения за различни типове статии, които искате да прочетете.

 

„Моето лично виждане е, че успешните компании в бъдеще ще са тези, които интегрират личностните ценности на служителите си в своите собствени бизнес ценности. Най-добрите хора искат да вършат работа, която допринася за обществото с компания, чийто ценности споделят, където техните действия имат значение и вижданията им са ценни.“

Jeroen van der Veer, Committee of Managing Directors (Shell)

„Добрата компания предлага отлични продукти и услуги, а великата компания прави всичко това и се стреми да направи света едно по-добро място.“

William Ford Jr., Chairman, Ford Motor Co

„Мнозина са останали с грешната представа, че една компания съществува само за да прави пари. Макар това да е важен резултат от съществуването й, трябва да погледнем по-навътре, за да намерим истинските причини за нейното съществуване. Тогава неминуемо ще стигнем до извода, че група хора се събират и основават някаква институция, която ще наречем компания, за да могат заедно да постигнат нещо, което не биха могли да постигнат по отделно. Така те дават своя принос към обществото – изтъркано изречение, но с фундаментално значение. „

Дейв Пакард, съосновател на Hewlett Packard Company през 1939 г.

 

Добре дошли!